Стратегически документи

Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.

Стратегията определя визията на правителството в областта на трудовата реализация на хората с увреждания и очертава конкретни мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се осигурят условия за достоен живот на хората с увреждания, основан на труд. 

Стратегията се приема в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие и се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в  препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите членки на ЕС, принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания.  

С Решение на Министерския съвет № 104 от 2 февруари 2012 година е приет План за действие за периода 2012 - 2013г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г.

Докладът за изпълнение на Плана за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г. е приет с Протокол на Министерския съвет № 12.3 от 26 март 2014 г.

Планът за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2014-2015 година е приет с Протокол на Министерския съвет № 23.1 от 11 юни 2014 г.

Стратегията е отменена с Решение на Министерския съвет № 549 14 юли 2016 г.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Протокол № 25.2 на Министерския съвет от 29.06.2011 г.