Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2011 г.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда тяхното насърчаване чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната.

В програмата са включени и престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2011 година в България и чужбина. Предвидени са и:

-едногодишни стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби в областта на изкуството, науката и спорта;

- стимулиране на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на физическото възпитание и спорта и бюджетите на общините;

-стипендии за деца с увреждания, класирани в национални и международни състезания и олимпиади в областта на спорта.

В Програмата са включени тези престижни конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите, мотивират активно децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 17.1 на Министерския съвет от 04.05.2011 г.