Стратегически документи

Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)

Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Документът отчита новите моменти в процедурите по макроикономическото наблюдение и тематичната координация в рамките на Европейския семестър в отговор на препоръките в Интегрираните насоки. Програмата е тясно свързана с Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.) и директно адресира препоръките в заключенията на доклада на Европейската комисия (ЕК) за Годишния преглед на растежа. Програмата е насочена към ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която, с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. Предвид изходната позиция на страната е твърде трудно да се определят само няколко приоритетни области, където да бъдат насочени усилията на икономическата политика.

С Решение № 224 от 26 март 2012 г. е приет Отчетът относно изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и в Плана за действие към нея, за четвъртото тримесечие на 2011 г., в изпълнение на Решение № 692 на Министерския съвет от 2011 г. и анализ на очакванията за процеса на тяхното изпълнение
към юни 2012 г.

С Решение № 289 от 11 април 2012 г. Министерския съвет одобри Актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията "Европа 2020".


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 241 на Министерския съвет от 14.04.2011 г.