Стратегически документи

Национална отбранителна стратегия

В основата на Националната отбранителната стратегия са залегнали приоритетите на националната сигурност и защита на националните интереси, определени в Конституцията и Стратегията за национална сигурност на Република България. Тя е съобразена със Стратегическата концепция на НАТО, Европейската стратегия за сигурност и международните  договори, по които Република България е страна. Това е нов за страната документ обединяващ действащите към момента Военна доктрина на Република България и Военна стратегия на Република България.

Заложените стратегически цели определят десет годишен времеви хоризонт към който е насочена Националната отбранителна стратегия. През 2015 г. се предвижда да бъде извършен междинен преглед на стратегията, а през 2020 г. пълен преглед и преиздаване на същата.

С Решението на Министерския съвте за приемането на стратегията е отменена Военната стратегия от 2002 г. и е предложено на Народното събрание да отмени Военната доктрина на Република България от 1999 г., и изменена през 2002 г.

 

Стратегията е отменена с Решение № 283 на Министерския съвет от 18 април 2016 г. за приемане на Национална отбранителна стратегия.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 239 на Министерския съвет от 14.04.2011 г.