Стратегически документи

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.)

Целта на стратегията е създаване на политическа рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за гарантиране на успешното управление на законната миграция и интеграцията, и в същото време за превенция и противодействие на незаконната миграция. Изпълнението на общата цел ще доведе до:
- Превенция и ефективно противодействие на незаконната миграция;
- По-ефективно управление на икономическата миграция и интеграция;
- Превръщане на миграцията и мобилността в позитивни фактори за развитие в икономически и демографски план.

Планът за действие за 2011 г. по изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.) е приет с Решение на Министерския съвет № 535 от 15 юли 2011 г.

Планът за действие за 2012 г. по изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) е приет с Решение № а Министерския съвет от 4 март 2013 г.

Годишният доклад по плана за действие за 2012 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) е приет с Решение № 164 на Министерския съвет от 1 март 2012 г.

Планът за действие за 2013 г. по изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020) е приет с Решение № 136 на Министерския съвет от 4 март 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 8.17 на Министерския съвет от 23.02.2011 г.