Стратегически документи

Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015

Основните цели на стратегията са:
• Постигане на координирано планиране и реализация на проектите на национално и местно ниво;
• Въвеждане на бизнес-модели в работата на администрацията;
• Постигане на оперативна съвместимост на национално ниво;
• Ориентиране към резултатите;
• Изграждане на „цифрова администрация”;
• Удобен достъп до административни услуги.

Стратегията е отменена с Решение № 163 на Министерския съвет за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление 2014 - 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 958 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.