Стратегически документи

Стратегия за прозрачно управлние и за превенция на корупцията 2009 - 2011 г. на Община Мизия

Стратегията е разработена с цел създаване на ясни граници на допустимо и недопустимо поведение и на механизми, които да осигурят неблагоприятна за корупцията среда, както и обществена осведоменост за последиците от корупцията и причините за нейното съществуване.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 325 на Общинския съвет от 30.07.2009 г.