Стратегически документи

План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011 г.)

Планът е приет във връзка с решение на Съвета за административната реформа, взето на 11 февруари 2010 г., за стартиране на инициативата за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи.

Отчетът на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (август 2010 - февруари 2011 г.) е приет с Протокол № 13.27 на Министерския съвет от 30 март 2011 г.

МС прие отчета на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за периода август 2010 г. - февруари 2012 г. с Протокол № 15 от 18.04.2011г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 29.07.2010 г.