Стратегически документи

Актуализирана Стратегия за децентрализация 2006 - 2015

Стратегията за децентрализация за периода 2006 – 2015 г. е дългосрочен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи предоставяне на по-качествени услуги на гражданите.

Стратегията за децентрализация се осъществява чрез четиригодишни програми, в които са предвидени конкретни мерки за постигане на заложените стратегически цели и приоритети.

Годишният доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 г. е приет с Решение №  570 на Министерския съвет от 28 юли 2011 г.

Докладът за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2011 и 2012 г. е приет с Решение № 719 на Министерския съвет от  22 ноември  2013 година.

Докладът за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г. е приет с Протокол № 28.5 на Министерския съвет от  09 юли 2014 година.

Докладът за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г. е приет с Протокол № 30.30 на Министерския съвет от  29 юли 2015 година.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 454 на Министерския съвет от 02.07.2010 г.