Стратегически документи

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "Едно гише"

Общата цел на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”, отчитайки и другите мерки за подобряване на административното обслужване, а именно:
- уеднаквяване на понятията и концепциите за подобряване на административното обслужване, както и адекватно отразяване в действащото законодателство;
- интегриране на информация, процеси и услуги;
- опростяване на бизнес средата;
- изграждане на електронно правителство.

В този смисъл концепцията има следните насоки:
- Основни понятия и разграничения;
- Състояние на административното обслужване;
- Визия за постигане на добро административно обслужване;
- Стратегически принципи за подобряване на административното обслужване;
- Въвеждане на организационния принцип за обслужване на “едно гише” като средство за реализация на стратегическите принципи за подобряване на административното обслужване;
- Обвързване на концепцията с други правителствени мерки, имащи за цел подобряване на административното обслужване (координиране на действията по облекчаване регулаторните режими; служебно съгласуване на преписки; електронно правителство).

Целта на базисния модел на обслужване на “едно гише” е да подпомага и да насърчава ръководителите и служителите в държавната администрация, партньорите и клиентите да реализират визията за подобряване на административното обслужване.

Концепцията е отменена с Решение № 140 от 17 март 2014 г. на Министерския съвет, с което е приета Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 878 на Министерския съвет от 29.12.2002 г.