Стратегически документи

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 г.

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 година има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот и достигане на висока степен на сплотеност на обществото в Република България, осигуряване на равни възможности за жените и мъжете за пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и недопускане на дискриминация по признак „пол”.
Стратегията очертава конкретните цели, които е необходимо да бъдат постигнати, за да се премахнат всички пречки за осъществяване на фактическа равнопоставеност на половете в страната.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 48.1 на Министерския съвет от 10.12.2008 г.