Стратегически документи

Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

Стратегията определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България през следващите десет години. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Националната програма регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите осигуряващи спазване и закрила на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес.

Националната програма за закрила на детето за 2008 г. е приета с Протокол № 19.1 на Министерския съвет от 15 май 2008 г.

Докладът за изпълнението на Програмата за Националната програма за закрила на детето за 2008 г. и Националната програма за закрила на детето за 2009 г. са приети от Министерския съвет на заседанието на 4 март 2009 г.

Националната програма за закрила на детето за 2010 г. е приета от Министерския съвет с Протокол № 14.33 от 14 април 2010 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за  2010 г. и Националната програма за закрила на детето за 2011 г. са приети с Протокол № 14.3 от 06 април 2011 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2011 г. и Националната програма за закрила на детето за 2012 г. са приети с Протокол № 17.2 от 02 май 2012 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2012 г. и Националната програма за закрила на детето за 2013 г. са приети с Протокол № 22.2 от 12 юни 2013 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2013 г. и Националната програма за закрила на детето за 2014 г. са приети с Протокол № 24.2 от 18 юни 2014 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. е приет с Протокол № 43.1 от 28 октомври 2015 г.

Националната програма за закрила на детето за 2015 г. е приета с Решение № 715 на Министерския съвет от 2015 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. и Националната програма за закрила на детето за 2016 г. са приети с Решение № 855 от 13 октомври 2016 г.

Националната програма за закрила на детето за 2017 г. е приета с Решение № 118  на Министерския съвет от 10 февруари 2017 г.

Докладът за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2017 г. е приет с Протокол № 31 от 8 август 2018 г.

Националната програма за закрила на детето за 2018 г. е приета с Решение № 221  на Министерския съвет от 12 април 2018 г.

 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 31.01.2008 г.