Стратегически документи

Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централeн район за планиране в България

Основната цел на стратегията е да подобри конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез повишаване на информираността по проблемите на иновациите, на готовността на фирмите да внедряват и усвояват нови технологии. Регионите, в които макросредата благоприятства иновациите, дават възможност на фирмите да намерят точно решение на своите технологични проблеми, да внедряват нови производствени технологии и по този начин да си осигуряват конкурентни предимства, а също да намерят подходящо финансиране за трансфер на технологии.


Документът е валиден до края на : 2013 г.