Стратегически документи

Национална програма „Образование с наука“

Настоящата национална програма е насочена към ангажиране на академичните среди в страната към подкрепа на средното образование с оглед справянето му с ключови обществени предизвикателства и постигането на целите на Европейското образователно пространство.

Програмата осигурява допълнителен ресурс за подкрепа на училищните институции чрез менторска помощ и съдействие при реализацията на нови и традиционни извънкласни и извънучилищни дейности. Фокусът ѝ е върху развитие и усъвършенстване на съществуващите научни конкурси, школи и мрежи от малки научно-изследователски общности.

Реализацията на дейностите в Програмата поотделно и в цялост ще допринесе за издигане престижа на българското образование и в частност за:

  • Повишаване ефективността и престижа на българските научноизследователски извънкласни дейности в средното образование.
  • Използване на научни и изследователски подходи при реализиране на обучение в STEM центровете за училищното образование.
  • Развитие на съвместни форми на извънкласна дейност между научни организации или висши учебни заведения и училища.
  • Въвеждане на модерни технологии и методи при разработката на учебни материали и анализа на тенденциите в средното образование.
  • Повишаване значимостта на музеите, обсерваториите и планетариумите за училищното образование и развитие на гражданската наука.
  • Осигуряване на равен достъп до качествени образователни ресурси.

 

Срок на Програмата – до 30.09.2028 г.


Документът е валиден до края на : 2028 г.
Документът е приет с Решение № 455 на Министерския съвет от 27.06.2024 г.