Стратегически документи

Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.

Актуализираният Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2024 – 2030 г.“ и приложенията към него: Анализ на състоянието на цифровата трансформация и Национална пътна карта за цифрова трансформация до 2030 г. са изготвени в изпълнение на европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

Актуализираният Национален стратегически документ надгражда действащия стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020 – 2030 г.“, чрез осъвременяване на части от информацията, отнасящи се до приключили вече инициативи и стратегически документи, и чрез структуриране на разделите на документа в съответствие с тези на програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

В пътната карта са включени траектории (пътища за постигане на целите) и план за действие с дейности, мерки, срокове, необходимо финансиране и източници на финансиране. Документът отразява стратегическата визия на страната ни за цифровата трансформация, определя националните цели в съответствие с европейските и съдържа приоритетите на България за периода до 2030 година. Ще се извършват периодични прегледи по изпълнение на заложеното в документа и при необходимост той ще бъде актуализиран.

Цифровата трансформация е в основата на осите на развитието и приоритетите, залегнали в Националната програма за развитие „България 2030“: образование и умения, наука и научна инфраструктура, интелигентна индустрия, кръгова и нисковъглеродна икономика, транспортна и цифрова свързаност и институционална рамка.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 264 на Министерския съвет от 04.04.2024 г.