Стратегически документи

Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

План 2024 е първият национален документ, фокусиран изцяло върху насърчаването на ранното детско развитие. В контекста на съществуващите други документи, които съдържат приоритети, свързани с този етап на детското развитие, планът има за цел да:

  • Събере и структурира информация за текущи и планирани дейности в сферата на ранното детско развитие, които ще се изпълняват през 2024 г. от ресорните министерства и институции;
  • Въведе механизми за тематично групиране и проследяване на заложените дейности, според международно признати категории в сферата на ранното детско развитие;
  • Положи начална рамка за структурирано проследяване на резултатите в тази област, и набиране на нужните данни за това;
  • Опише минимален пакет от дейности, нужни за промяна на подхода, управлението и взимането на решения по отношение на политиките за насърчаване на ранното детско развитие;
  • Допринесе за интегриране към политиките в сферата на ранното детско развитие с националните правила за стратегическо планиране.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 260 на Министерския съвет от 04.04.2024 г.