Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Добричка 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Добричка 2007 - 2013 г. представлява стратегически документ за развитие на Община Добричка, обхваща периода 2007 - 2013 г. и е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионалното развитие. Планът определя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържа средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период.

Междинната оценка на Общинския план за развитие е фокусирана върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на плана на Община Добричка.

Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. за 2011 г. приет с Решение № 81 на Общинския съвет от 29.03.2012 г.

Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. за 2012 г. приет с Решение № 385 на Общинския съвет от 28.02.2013 г.

Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. за 2013 г. приет с Решение № 721 на Общинския съвет от 27.03.2014 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Добричка 2007-2013 г. приета с Решение № 1138 на Общинския съвет от 02.07.2015 г. 

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.