Стратегически документи

План за намаляване на административната тежест

 

Планът за намаляване на административната тежест е приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29.03.2024 г. Той представлява инструмент за подобряване на регулаторната политика на страната, включително в контекста на процеса по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Планът за намаляване на административната тежест съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления:

 

отпадане на изискуеми документи;

служебно събиране на информация;

установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

намаляване на срокове;

подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др.

 

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 91 закона.

 

В плана се съдържат хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които, ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на:

 

  1. копия от скици и други кадастрални данни;
  2. документ, доказващ трудовото правоотношение;
  3. документ, доказващ юридическата правоспособност;
  4. информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.
  5.  

Мерките в плана се изпълняват чрез законопроектите, одобрявани от Министерският съвет, независимо дали са включени в законодателната програма на Министерския съвет за съответния период. Ще бъде изготвен доклад за неговото изпълнение към 31 декември 2024 г.


Линк към всички Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29.03.2024 г.