Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Радомир 2021-2027 година

 

Планът за интегрирано развитие на общината (ПИРО) е основният документ, дефиниращ стратегическата рамка за развитие на община Радомир в периода 2021-2027г. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
Планът се изработва за цялата територия на общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 44 на Общинския съвет от 28.12.2023 г.