Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2023 г. е одобрена с РМС 870/ 07.12.2023 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 870 на Министерския съвет от 07.12.2023 г.