Стратегически документи

Актуализация на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Варна за периода 2021-2027 г.

 

Актуализацията на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие - чл.8, (1), т. 3 1, чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане2 и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ.
Настоящата актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на допълнителни проекти/ проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. За целта е направена изискуемата обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на ПИРО при спазване на принципа на интегриран подход.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 1255 на Общинския съвет от 11.05.2023 г.