Стратегически документи

Национална стратегия за околна среда 2021 – 2030 г.

Приоритет 1: Възстановяване на природния капитал. Устойчиви общности и екосистеми
1.1. Стратегически цели
СЦ 1: Възстановяване и съхраняване на биологичното разнообразие и естествените функции на екосистемите с особено внимание върху тези с висок потенциал на биологично разнообразие
СЦ 2: Устойчиво управление на защитените зони и информирано участие на заинтересованите страни, споделена отговорност, споделено управление
СЦ 3: Екологизация на градовете - възстановяване на присъствието на природата в урбанизираните територии
1.2. Очаквани резултати:
 
Приоритет 2: Развитие в границите на природния потенциал. Ресурсна ефективност и нулево замърсяване
2.1. Стратегически цели:
СЦ 1: Утвърждаване на модел на икономически растеж, който създава стойност
СЦ 2: Ефективно прилагане на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и на всички нива
СЦ 3: Трансформация на икономиката и модела на поведение към нулево замърсяване
2.2. Очаквани резултати:
 
Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени
3.1. Стратегически цели:
СЦ 1. Ограничаване на емисиите ПГ – трансформация във всички сектори — от промишленост и енергетика до транспорт и бита
Стратегическа цел 2: Постигане на устойчиво към изменението на климата общество, адаптирано към неизбежното въздействие на изменението на климата
3.2. Очаквани резултати:
 
Приоритет 4: Управление за ускорено постигане на целите за околната среда
4.1. Стратегически цели:
СЦ 1: Подобряване нивото на интегриране на политиките по управление на околната среда на всички нива
СЦ 2: Информираност, образование и отговорност за околна среда
СЦ 3: Изграждане на капацитет за управление на околната среда
4.2. Очаквани резултати:
 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 765 на Министерския съвет от 02.11.2023 г.