Стратегически документи

Програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024 - 2026 г.

С Решение № 686 на Министерския съвет от 04.10.2023 г. са приети три програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024 - 2026 г.

Първата програма е за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, като за тези дейности те ще получат до 240 млн. лв. Основни цели на програмата са намаляване недостига на места в детските ясли и градини, създаване условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца и увеличаване броя на училищата, преминали на едносменен режим.

Същата сума се отпуска и за държавни и общински училища по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Подкрепата ще допринесе за подобряване на условията за физическо възпитание и спорт, за провеждане на редовните часове и на дейности извън учебния план.

Ще бъдат финансирани също саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД. По тази програма се отпускат до 100 млн. лв., а целта й е подобряване на социално-битовите условия на студентите.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 686 на Министерския съвет от 04.10.2023 г.