Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Нова Загора /ПИРО 2021-2027 г./

Планът за интегрирано развитие на Община Нова Загора /ПИРО 2021-2027 г./ е основен планов документ, който определя насоките за развитие на Община Нова Загора. Той представя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържаща средносрочните цели и приоритетите за развитието й, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период. Очертаните насоки за развитие са съгласувани със Стратегията за развитие на област Сливен.

Поради голямата си значимост Община Нова Загора актуализира Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора 2021-2027 г. Актуализацията на ПИРО – Нова Загора /2023 г./  се извършва в Стратегическата част: Стратегически цели – приоритети – мерки – проекти/ дейности, като се запазва общата визия: „Община Нова Загора – динамично развиваща се икономика и просперираща общност, основаващи се на модерна инфраструктура и конкурентоспособен производствен сектор, съхранена природа, богата култура и традиции.“ В така разработения и приет План сме заложили Мерки за устойчива градска мобилност за общината.

Актуализацията на стратегическият документ се основава изцяло на Закона за регионалното развитие - чл.8, (1), т. 3, чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане  и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 925 на Общинския съвет от 25.09.2023 г.