Стратегически документи

Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Значителна част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт и изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности.

Възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни дейности са пряко обвързани със здравословното им състояние.

Целта на програмата е подобряване на спортната култура на учениците чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

С изпълнението на програмата ще се подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

По програмата ще се изпълняват два модула – Модул 1 „Изграждане на нови спортни площадки“ и Модул 2 „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки“.

  Период за изпълнение на програмата: 31.07.2024 г.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 663 на Министерския съвет от 29.09.2023 г.