Стратегически документи

Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030

СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Насърчаване на здравословен начин на живот.

Приоритет 2. Ефективна профилактика и превенция на заболяванията и уврежданията.

Приоритет 3. Изграждане на интегрирана система за комплексна педиатрична грижа.

Приоритет 4. Развитие на човешките ресурси за детско здравеопазване 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 674 на Министерския съвет от 29.09.2030 г.