Стратегически документи

Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за периода 2023-2027 година

Стратегически приоритет 1: Ефективно идентифициране, разбиране и оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Стратегически приоритет 2: Ефективно взаимодействие между публичния и частния сектор.

Стратегически приоритет 3: Осигуряване на правомощия, административен капацитет и инструменти на органите и институциите, ангажирани с превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 4: Подкрепа на технологичните иновации и използване на технологичните възможности за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 5: Ефективно прилагане на основан на риска подход в контролната дейност по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 6: Ефективна междуведомствена координация и сътрудничество.

Стратегически приоритет 7: Преодоляване на регулаторните пропуски в националната система за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Стратегически приоритет 8: Международно сътрудничество.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 586 на Министерския съвет от 31.08.2023 г.