Стратегически документи

Национален план за противодействие на тероризма

1.2. ЦЕЛИ
Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на Република България срещу терористични заплахи.
Единно разбиране на рисковете и координиране действията на компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха от терористична дейност и при овладяване на последствията от терористични актове.
Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 564 на Министерския съвет от 24.08.2023 г.