Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Поморие за 2021-2027г.

 

Планът за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027г. (ПИРО) е основният стратегически документ за управление на общината през следващите седем години. Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – гр. Поморие (с новообразувания квартал Каменар (бивше с. Каменар), гр. Ахелой, гр. Каблешково, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин.
ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Поморие, произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие на регионално ниво на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за интегрирано развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на територията на общината.
Съгласно чл.13, ал.2 ЗРР, ПИРО на община Поморие осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 1024 на от 20.12.2022 г.