Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Перник за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Перник (ПИРО) за периода 2021-2027г. е разработен съгласно чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Планът за интегрирано развитие на община Перник (ПИРО) е стратегически средносрочен рамков документ и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината за следващите 7 години в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 1253 на Общинския съвет от 08.06.2023 г.