Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ловеч 2023 – 2024 г.

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч за периода 2023 – 2024 година е съгласувана от Областен съвет за развитие на област Ловеч на заседание, проведено през месец април 2023 г.

 

С настоящия документ се прави анализ на актуалната ситуация, очертават се целите и приоритетите и се залагат конкретни мерки и дейности, предоставящи възможност  за напредък в личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч чрез осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.

Настоящата Стратегия е за двугодишен период и се фокусира върху приоритети, даващи отговор как приобщаващото образование да се случи в детските градини и училищата осъзнато и пълноценно и да гарантира качествено образование за всяко дете  и ученик.

 

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение на Областния съвет за развитие от 03.04.2023 г.