Стратегически документи

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Очаквани резултати и ефекти

 • Намаляване разходите за отопление за домакинствата;
 • Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;
 • По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.);
 • Удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена.

Ползи от националната Програма:

 • Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постигане на намаление на енергопотреблението на домакинствата и реализиране икономия на разходите;
 • Създаване на по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на сградите.

Икономически ефект:

 • Предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.;
 • Участие в изпълнението на Програмата на малки и средни фирми от цялата страна.

Социален ефект:

 • Осигуряване на допълнителна заетост;
 • Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради;
 • Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.
 •  
 • Фискален ефект:

Увеличените приходи на всички стопански субекти, участващи в процеса по Програмата – от пряко ангажираните фирми външни изпълнители до всички фирми подизпълнители и съпътстващи (обслужващи) фирми, водят до увеличаване на данъчните постъпления в държавния бюджет под формата както на преки данъци – корпоративен данък (данък печалба), данък общ доход (заплащан от всички наети работници и служители), така и под формата на косвени данъци – данък добавена стойност. Това важи и за постъпленията в държавния бюджет под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните фирми.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Постановление № 18 на Министерския съвет от 17.02.2015 г.