Стратегически документи

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Стратегическа цел

Намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване на радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон.

За постигане на стратегическата цел за намаляване на облъчването от радон са поставени следните оперативни цели за систематизирано и поетапно прилагане на дейностите:

1.         Провеждане на интегрирана и системна национална политика, насочена към намаляване въздействието на радон, с цел превенция на риска за здравето.

2.         Създаване на рамка за управление и изпълнение на национални планове за действие с ясна структура, приоритети, отговорности, и последователни стъпки, за дългосрочно намаляване на облъчването с радон.

3.         Събиране и систематизиране на информация за облъчването от радон в жилищни, обществени сгради и работни места, чрез провеждането на национални проучвания и други систематизирани измервания.

4.         Ефективно изпълнение на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (обн., ДВ, бр. 33 от 2019 г.)

5.         Подобряване на обществената осведоменост за здравния риск от радон и възможностите за редуцирането му.

6.         Създаване на система за мониторинг на концентрацията на радон в обществени сгради и на работни места.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 63 на Министерския съвет от 26.01.2023 г.