Стратегически документи

План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ:

a) подобряване разбирането на органите на национално ниво за рисковете от ИП/ФТ и развиване на това разбиране в национални политики за борба с ИП/ФТ в рамките на национална стратегия за противодействие и превенция на ИП/ФТ; разработване на по-добри системи за събиране на достатъчно статистически данни, които биха подкрепили заключенията на НОР и по-нататъшното разбиране на риска; спешно преразглеждане на статута, структурата и ресурсите на междуведомствената работната група за НОР (РГНОР), за да се гарантира нейната способност ефективно да координира разработването и прилагането на политики и дейности за противодействие и превенция на ИП/ФТ.

б) вземане на мерки за подобряване на функциите на САД „Финансово разузнаване” на ДАНС за анализ (както оперативен, така и стратегически) и за разкриване на информация, както и последващите функции за работа с финансово-разузнавателна информация на националните правоохранителни органи, включително увеличаване на човешките, IT и други необходими ресурси на органите, ангажирани с финансово-разузнавателен анализ и последваща работа с финансово-разузнавателна информация.

в) преразглеждане на институционалната рамка за идентифициране и разследване на ИП, особено по отношение на дублиращи се компетенции, и гарантиране, че противодействието на ИП се счита за приоритет от националните правоохранителни органи и органите на Прокуратурата с необходимата стратегия или политика за прилагане на основан на риска подход; увеличаване на техническите ресурси и специализация в националните правоохранителни органи и преразглеждане на формалистичните и бюрократични характеристики на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като се започне от сроковете в чл. 234 от НПК и промяна на режима на наказанията.

г) спешно премахване на техническите недостатъци, свързани с режима на изземване и конфискация, и въвеждане на ясни изисквания за провеждане на паралелни финансови разследвания с ясни и актуализирани методологични насоки за практиците в тази сфера.

д) изготвяне на национална стратегия конкретно по въпроси, свързани с борбата с тероризма и ФТ; подобряване на последващия анализ на САД ФР-ДАНС по УСО, свързани с ФТ, и осигуряване на САД ФР-ДАНС на достатъчно ресурси и експертиза; предприемане на мерки, които да гарантират, че установяването и разследването на всички финансови аспекти се извършват по систематичен начин по отношение на всички престъпления, свързани с тероризма, като обхващат всички форми на ФТ.

е) спешно разработване на адекватни механизми и процедури за изваждане от списъка и размразяване по отношение на Резолюции 1276 и 1988 на Съвета за сигурност на ООН; извършване на задълбочена оценка на риска на сектора на НПО, за да се състави обективен анализ на рисковете в този сектор въз основа на съответна цялостна оценка на всички характеристики и статистически данни за идентифициране на тези НПО, изложени на риск от терористична злоупотреба, както и прилагане на целенасочен надзор или наблюдение спрямо тези, изложени на риск, без да се възпрепятства законната дейност на НПО.

ж) разширяване на обхвата на националния механизъм за борба с пролиферацията или въвеждане на отделен механизъм, посветен на ФП, за координиране и прилагане на ЦФС, свързани с ФП, без забавяне; осигуряване на адекватен надзор и наблюдение на ЦФС, свързани с ФП.

з) установяване на мерки за допускане до пазара с оглед недопускане на престъпници и техни съучастници в секторите за обмен на валута (по отношение на действителни собственици), недвижими имоти, счетоводство, доставчиците на услуги за виртуални активи, доверителни и фирмени услуги, както и сектора на хазарта (по отношение на по-високия праг на действителни собственици); предприемане на проактивни мерки за предотвратяване на нелицензирани бизнеси, свързани с неформалната система „Хавала”.

и) въвеждане на спешни мерки за засилване на надзора с изискванията за противодействие и превенция на ИП/ФТ за НФБП и подобряване на надзора върху мониторинга на ИП/ФТ, изискванията за докладване (УСО) и прилагане на ЦФС във всички сектори.

й) дефиниране и изготвяне на ясна национална стратегия и насоки (включително определени приоритети) за гарантиране на систематично проактивно и адекватно търсене на международна помощ в съответствие с приоритетите на разследването; установяване на ясна процедура за организация на работата в случаите с чужда връзка, за да се избегне повторното търсене на помощ на етапите на анализ, разследване и досъдебно производство.

к) спешно преразглеждане на политиките относно точността на информацията за действителните собственици в регистрите и ролята на Агенцията по вписванията и установяване на по-надеждни механизми за точността на информацията в централния регистър, заедно с по-подробно разбиране на това как юридическите лица и други правни образувания са използвани или могат да бъдат използвани за целите на ИП/ФТ; спешно вземане на мерки за постигане на пълно регистриране на останалите 40% от акциите на приносител на акционерни дружества (АД).


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 998 на Министерския съвет от 12.12.2022 г.