Стратегически документи

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Анализът и картирането на дългосрочните нужди от здравни услуги обхваща:

 анализ и картиране на общите нужди от здравни услуги – основава се на общи цели и тенденции за развитие на системата и отделните нейни компоненти: - извънболнична помощ; - болнична помощ; - спешна медицинска помощ.

 анализ и картиране на специфичните нужди от здравни услуги за определен проблем – основава се на тенденциите на развитие и целите за решаване на идентифицираните значими здравни проблем.

 анализ на специфичните нужди от здравни услуги за определени райони – обхваща потребностите на определените райони в страната, като се основава на оценка на характеристиките на обслужвания район.

 обхватът на анализа на дългосрочните нужди от здравни услуги включва:  областно ниво - за определяне на нуждите от здравни услуги, осигурявани в конкретна област (NUTS 3).

 регионално ниво - за определяне на нуждите от здравни услуги, осигурявани в определен регион за икономическо планиране (NUTS 2);

 национално - за определяне на нуждите от здравни услуги, осигурявани общо за цялата страна (NUTS 1);

Заключенията от анализа са базирани на комплексната оценка на резултатите при прилагането на трите модела спрямо настоящата структура на системата за медицинска помощ на национално, регионално и областно ниво, заложените в Националната здравна стратегия 2030 приоритети и политики и планираните интервенции в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и Оперативни програма на ЕС за настоящият програмен период.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 1073 на Министерския съвет от 29.12.2022 г.