Стратегически документи

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Основна цел

 Подобряване на качеството на живот на децата от уязвими групи и насърчаване на тяхното социално включване посредством осигуряването на достъп до основни услуги

Специфични цели (СЦ)

 СЦ 1 Намаляване на дела на децата в риск от бедност или социално изключване

 СЦ 2 Намаляване на дела на бедните сред домакинствата с три и повече деца

 СЦ 3 Намаляване на дела на бедните сред самотните родители с деца

 СЦ 4 Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст

 СЦ 5 Намаляване на дела на преждевременно напусналите образование и обучение

 СЦ 6 Намаляване на дела на учениците с резултати, по-ниски от критичните (средно за трите области на изследването PISA - четене, математика и наука)

 СЦ 7 Намаляване на броя на децата в резидентна грижа

 СЦ 8 Увеличение на броя подкрепени деца и родители/полагащи грижа чрез социални услуги за превенция, ранна интервенция, информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, обучение и други услуги в общността

 СЦ 9 Намаляване на детската смъртност

 СЦ 10 Повишаване обхвата на децата със задължителни имунизации

 СЦ 11 Намаляване на броя на раждания от момичета под 19 години

 СЦ 12 Разширяване на обхвата на децата с увреждания, ползващи здравни, социални и интегрирани здравно-социални услуги

 СЦ 13 Намаляване на процента на децата с наднормено тегло и със затлъстяване

 СЦ 14 Намаляване на пренаселеността на жилищата


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 897 на Министерския съвет от 09.11.2022 г.