Стратегически документи

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Настоящият Национален план за борба с рака си поставя следните цели:

• Цел 1: Съвременен подход към рака: нови технологии, изследвания и иновации в полза на онкологичните грижи, ориентирани към пациента. Развитие на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания.

• Цел 2: Спасяване на животи чрез осигуряване на устойчива превенция на раковите заболявания. Осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да ограничат заболяемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот.

• Цел 3: Подобряване на процеса по ранно откриване на ракови заболявания Въвеждане на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на простатата, целящи да обхванат възможно найголям процент от таргетната популация, въвличайки общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови методи в съответствие с европейските и световни стандарти. Проучване на доказателствата и създаване на скринингова програма за рак на белия дроб.

• Цел 4: Осигуряване на високи стандарти по отношение на онкологичните грижи в сферата на диагностиката Осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти.

• Цел 5: Осигуряване на високи стандарти по отношение на онкологичните грижи в сферата на лечението Осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната.

• Цел 6: Подобряване на качеството на живот за онкологичните пациенти, оцелелите и тези, които полагат грижи за тях Подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

• Цел 7: Поставяне на фокус върху специфични онкологични популации Осигуряване на съвременен подход в онкологичните грижи спрямо конкретни групи с фокус върху педиатрична онкология, редки тумори, злокачествени тумори на хематопоетичната система.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Министерския съвет от 04.01.2023 г.