Стратегически документи

Национален план за въвеждане на еврото в Република България

Настоящият Национален план за въвеждане на еврото в България е документът, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. При изготвянето на Плана са следвани добрите практики на държавите-членки на еврозоната. В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. По-конкретно, документът предоставя преглед на всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и самите граждани – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на еврото. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други показатели, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени.

Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, дизайна, основните и защитни елементи на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Структурата на документа е организирана в шест глави, като настоящата първа глава представлява въведение. Глава втора обяснява основните принципи, които ще се спазват в процеса на въвеждане на еврото. Глава трета обяснява сценария и етапите в процеса на въвеждане на еврото. Четвърта глава представлява преглед на правната рамка на ниво Европейски съюз, която регулира използването на еврото като обща валута и описва промените в националното законодателство, необходими за въвеждането на еврото. В пета глава е представена ролята на основните заинтересовани страни при приемане на еврото, а шеста глава описва мерките, които компетентните органи ще предприемат в различните области – публични финанси, публична администрация, финансов и нефинансов сектор, защита на потребителите и информационна кампания. Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отговорни за изпълнението институции, ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 344 на Министерския съвет от 22.05.2022 г.