Стратегически документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен район

Основа на дефинираните приоритети и цели на ИТС 2021–2027 г. е направеният анализ и разкритите основни специфики, проблеми и ключови фактори на развитието в ЮЗР. На тази основа са определени следните приоритети за развитие на региона:

Стратегически приоритет 1: Подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж

Стратегически приоритет 2: Инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните дисбаланси в осигуряването на достъп до качествени услуги

Стратегически приоритет 3: По-добре свързан и устойчив регион


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 900 на Министерския съвет от 16.11.2022 г.