Стратегически документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район

Основа на дефинираните приоритети и цели за развитие на ЮЦР през 2021–2027 г. е направеният анализ и разкритите основни специфики, проблеми и ключови фактори на регионалното развитие. Рамката на стратегическите приоритети на ИТС на ЮЦР трябва да се съобрази с и да допринесе за изпълнението на целите за развитие на страната, заложени в новите документи, както и на целите на политиката за сближаване през периода 2021–2027 г. Следва да се отчете фактът, че реализираните в предходните периоди мерки и дейности не са подкрепили достатъчно догонващото икономическо развитие на региона и ЮЦР е един от трите български региона, които се представят най-слабо в класацията на европейските райони по показателя БВП на човек от населението, достигайки едва 36 % от средното за ЕС-27 и 35 % от средната за ЕС производителност на труда (БВП на един зает).

Определени са следните приоритети за развитие на региона през периода 2021–2027 г.: Стратегически приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на ЮЦР регион чрез инвестиции във факторите на растеж

Стратегически приоритет 2: Подобряване на социалната и екологичната среда на ЮЦР

Стратегически приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата в ЮЦР

Реализирането на стратегията за развитие на региона следва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО и други заинтересовани страни. Това ще се осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни приоритети, специфични цели и мерки. Ефективното използване на местния потенциал и максималното оползотворяване на възможностите по различните програми, в т.ч. финансирани от ЕС, ще бъдат ключови фактори за успех.


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 901 на Министерския съвет от 16.11.2022 г.