Стратегически документи

Национална програма за безопасност и здраве при работа - 2022-2024 г.

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. е стратегически документ, чрез който правителството определя своите приоритети за развитието на безопасни и здравословни условия на труд. Целта е да се очертаят ангажиментите и насочат усилията на държавните органи, работодателските, синдикалните и неправителствените организации за насърчаването на високи стандарти за условията на труд, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 405 на Министерския съвет от 23.06.2022 г.