Стратегически документи

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

През м. юни 2021 г. беше приета Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето. За изпълнение на Препоръката държавите членки на ЕС приемат планове за действие. Основна цел на Европейската гаранция за детето е намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване.
 
В съответствие с Европейската гаранция за детето в националния ни план са включени мерки и дейности за осигуряване на достъп до качествено образование и грижи в ранна детска възраст, приобщаващо образование и училищни дейности, здравеопазване, здравословно хранене и подходящо жилищно настаняване. Финансирането на изпълнението на плана ще бъде подкрепено със средства както от държавния бюджет, така и от европейските фондове. 
 
С мерките, които ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ за програмния период 2021-2027 г., ще бъдат обхванати над 200 000 деца от уязвими групи. 
 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 879 на Министерския съвет от 09.11.2022 г.