Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Братя Даскалови 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за период 2021 - 2027 година е изготвен съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 - 2027 година, издадени на основание чл. 17, ал. 9 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ., бр. 21 от 13 март 2021 г.
ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките и с други общини, който се разработва в съответствие с Интегрираната теориториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточния регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
 
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Братя Даскалови (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 327 на Общинския съвет от 28.07.2022 г.