Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021-2027 г.

ПИРО Габрово определя средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за следващия 7-годишен период. Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Планът за интегрирано развитие на община Габрово за периода 2021- 2027 г. е изработен въз основа на изведените заключения от анализа на силните и слаби страни и в съответствие със зададените оси на развитие на Националната програма за развитие на Република България 2030, както и с приоритетите на другите два документа от по-високо йерархично ниво: Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 (НКПР) и Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен Централен Регион за планиране от ниво 2 (ИТСР на СЦР) 2021 - 2027. Стратегическата рамка на ПИРО Габрово е съобразена и с останалите секторни стратегически документи на национално ниво, които очертават политиките за развитие на страната.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 96 на Общинския съвет от 30.06.2022 г.