Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2022 г.

Националният план за действие по заетостта през 2022 г. ще се изпълнява в условията на натрупан опит за стабилизиране функционирането на пазара на труда при променена икономическа среда вследствие на пандемията. Запазването и възстановяването на заетостта остава основна цел, зависима предимно от  вътрешните фактори, но и все повече от международната конюнктура. В тези условия е все по-важно да се развива човешкият капитал, за да отговори на потребностите на икономиката и да е в състояние за бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, породени както от новите технологии, така и енергийните проблеми. През 2022 г. мотото на НПДЗ-2022 е „За подкрепа на заетостта и повишаване качеството на работната сила“.

НПДЗ-2022 ще допринесе за постепенното достигане до 2030 г. на определените с цел изпълнение на Европейския стълб за социалните права нови цели на България за заетостта, уменията и намаляването на бедността, Препоръката на Съвета от юни 2020 г. за засилване на активната политика на пазара на труда, Споразумението за съвместно управление на Р България в периода 2021 – 2022 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и др. ангажименти на страната като държава – членка на ЕС, произтичащи от редица действащи стратегически документи, програми и препоръки на ЕС в областта на човешките ресурси и пазара на труда.

Визията на НПДЗ-2022 се определя като: „Подкрепа за запазване и повишаване на заетостта чрез придобиване на нови умения от безработните лица и осигуряване на бързи преходи към нови работни места, приоритетно за неравнопоставените групи на пазара на труда и насърчаване на заетостта чрез поемане на част от разходите на работодателите за работна сила”.

В тази връзка, в активната политика през 2022 г. водещи са устройването на работа на първичния пазар на труда чрез осигуряване на необходимите услуги и обучения за търсещите работа и активирането на неактивните лица. Включването в субсидирана заетост се фокусира върху групите в най-неравностойно положение на пазара на труда от регионите с недостиг на свободни работни места поради изоставане в икономическото развитие.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 265 на Министерския съвет от 26.04.2022 г.