Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Стара Загора 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Стара Загора за периода 2021-2027 г. е изготвен съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., издадени на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 13 март 2020 г. 
 
ПИРО е средносрочен документ и включва цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките ѝ с други общини, който се разработва в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточния регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
 
При разработване на ПИРО на община Стара Загора е приложен подходът „отдолу-нагоре“, като документът е разработен съвместно с участието на идентифицираните заинтересовани страни на територията на община Стара Загора, което обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса. Прилагането на този подход допринася за засилване на въздействието и резултатността, основани на предпочитаната на хората.
 
Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигане на дефинираните цели и приоритети за развитие на община Стара Загора до 2027 г. Като най-важният стратегически документ на местно ниво, планът е един от инструментите за управление на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при реализацията.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 1573 на Общинския съвет от 31.03.2022 г.