Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Горна Малина 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Горна Малина (ПИРО) е основният документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано развитие на територията на общината за периода 2021 – 2027 г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (Югозападен район за планиране) и общия устройствен план на общината (ОУП). Планът е разработен в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, като общата стратегическа рамка за развитие е насочена към определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Разработването на ПИРО е извършено в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г., допринасяйки в максимална степен към Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 154 на Общинския съвет от 23.12.2021 г.