Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Медковец 2021-2027г.

В съответствие с  чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за интегрирано развитие на община Медковец, област Монтана определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен  регион за планиране и Общия устройствен план на общината.

Планът за интегрирано развитие на Община Медковец за периода 2021 – 2027 г.  е разработен също  в съответствие с Методическите  указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано развитие на община.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 354 на Общинския съвет от 27.01.2022 г.