Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Сливница 2021-2027г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Сливница (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. 
Основната цел на ПИРО Сливница е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Сливница.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 165 на Общинския съвет от 26.04.2021 г.