Стратегически документи

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система и на Средносрочна страте­гия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гаран­тиране и устойчивост на държавната пенсионна система за пе­риода 2022 - 2024 г. - документите са приети с Решение № 834 на Минитерския съвет от 01 декември 2021 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 834 на Министерския съвет от 01.12.2021 г.